Identifikacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je identifikacija? Šta znači ovaj pojam, a šta identifikovati?

Utvrđivanje istovetnosti neke stvari naziva se identifikacija.

Idetifikacija predstavlja još jedan pojam koji ima veoma veliku primenu na našim prostorima, kako u svakodnevnoj komunikaciji, tako i u brojnim naučnim sferama. Interesatno je da iako veliki broj ljudi koristi veoma često ovu reč, malo je onih koji imaju tačnu percepciju o tome šta identifikacija zapravo znači.

Etimologija nas upućuje da je sam termin identifikacija potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči identificare, što znači poistovetiti. Najjednostavnije rečeno identifikacija predstavlja utvrđivanje istovetnosti neke stvari.

Drugim rečima, reč je o poistovećivanju, prepoznavanju, odnosno ustanovljavanju jednakosti sa nečim što nam je od pre poznato. Obično se radi o utvrđivanju identiteta ili prepoznavanju neke osobe ili stvari po osnovnim karakteristikama.

Identifikovati neku osobu znači utvrditi da li ona zaista ta za koju se predstavlja, odnosno ta koja se traži.

U psihologiji, prema Frojdu, identifikacija predstavlja jedan od primarnih psihičkih mehanizama kojima se uklanja razlika između subjekta i objekta. Ona funkcioniše tako što se ego osobe koja se poistovećuje sa unošenjem uzora, modifikuje, prilagođavajući svoje ponašanje po uzoru.

Posebno je značajna primarna identifikacija koja predstavlja najraniji i svakako najvažniji vid emocionalnog vezivanja svakog deteta za svoje roditeljske uzore. Ujedno ona predstavlja osnovni uslov za uspešnu socijalizaciju deteta.

Sa druge strane, Erikson smatra da identifikacija ima tri osnovna značenja. Prvo kao imitacija, drugo kao osećanje kontinuiteta u prostoru i vremeniu i treća koja u sebi obuhvata već navedena značenja, ali ih prevazilazi.

U pravu, ovaj pojam se definiše kao utvrđivanje identiteta neke osobe. Obično se to radi davanjem na uvid isprava, ali se u tom cilju mogu sprovesti kriminalističke ili sudskomedicinske metode.

U antropologiji, identifikacija predstavlja utvrđivanje identiteta neke osobe iz kostrunih ili drugih ostatata uz pomoć različitih antropogenetičkih metoda.

Share.