Monizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je monizam? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Filozofsko učenje po kojem se sve može izvesti iz jednog jedinog načela naziva se monizam.

Sem ako niste preterano informisani kada je filozofija u pitanju, verovano ne znate koje značenje ima pojam monizam. Reč je o pojmu koji ne možet čuti u svakodnevnoj komunikaciji, a uglavnom se upotrebljava u filozofiji i sličnim naučnim disciplinama.

Sam termin monizam potiče iz grčkog jezika, od reči monos, što znači sam, jedan, jedini. Po definiciji, monizam predstavlja filozofski stav koji sve pojave svodi na jedan jedinstveni duhovni ili materijalni princip po kojem je svet ono apsolutno razumljivo samo po sebi i objašnjava se samim sobom.

Drugim rečima, monizam predstavlja shvatanje da sve što postoiji proizilazi iz jednog jedinog temelja postojanja, odnosno delovanjem jednog jedinog principa.

Osnivač ovog filozofskog učenja bio je Ernst Hekel koji je proširio darvinizam dajući nam neku vrstu religijske filozofije kojoj je i dao ime monizam. On je mislio da će uspeti ne samo da iskoreni dualizam, već i celo hrišćanstvo.

Shvatanja suprotna monizmu su dualizam i pluralizam, jer oni prihvataju dva ili više temeljnih principa. I dok dualizam posmatra duh i materiju kao dva odvojena i nesjedinjujuća principa, monizam prihvata isključivo jedan od ovih princima kojeg obeležava kao „uzrog svega na svetu“.

Postoje dva oblika monalizma. U jednom, materija predstavlja jedini princip svega, a razlikovanje dobra i zla se smatra subjektivnom funkcijom materijalistički definisanog duha. Dakle, u univerzumu ne postoje dobro i zlo, već isključivo neutralna energija koja funkioniše prema sopstvenim zakonima.

Sa druge strane u drugom obliku monizma duh predstavlja jedini princip svega. Ovaj oblik podržavali su grčki filozofi poput Pitagore, Anaksagorea, Sokrata, Platona i drugih. Po njima iz svakog materijalnog pojavnog oblika deluje duhovna pozadina.

Share.