Kaucija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kaucija? Koje značenje ima navedeni pojam?

Svaka vrsta lične ili stvarne garanije za izvršenje neke obaveze naziva se kaucija.

Iako većina ljudi zna za pojam kaucija, malo njih ima pravinu percepciju koje značenje on ima. Jedan od razloga svkako je široko značenje i velika primena koju ova reč ima.

Po definiciji, kaucija označava svaku vrstu vrstu lične ili stvarne garancije za izvršenje neke obaveze. Bitno je istaći da kaucija može označavati i garanciju koju neko treće lice daje banci prilikom dodeljivanja bankarskih zajmova nekom od njenih klijenata.

U privrednom prometu, kaucija se pojavjuje kao sredstvo za osiguranje izvršenja ugovornih obaveza.

U praksi, kaucija se najčešće pojavljuje u slučajevima kada dužnik daje poveriocu izvesnu sumu novca ili vrednostne papire kao garanciju da će izvršiti svoju obavezu. Kada izvrši obavezu ta novčana suma ili vrednosni papir se vraća davaocu kaucije. U slučaju da ne izvrši obavezu primalac kaucije zadržava istu.

Potrebno je napraviti raziku između kaucije i jemstva. U odnosu na kauciju, jemstvo predstavlja tuđu ličnu obavezu.

Na našim prostorima kada se spomene termin kaucija obično se misli na novčanu sumu koja se polaže kao garancija za puštanje okrivljenog iz istražnog zatvora.

Share.