Sablasno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je sablasno? Koje značenje ima ovaj pojam?

Sablasno je pridev koji ima značenje jezivo, prividno, zastrašujuće.

Sam termin sablasno se veoma često koristi na našim prosotorima, uglavnom u svakodnevnoj komunikaciji, ali se ovaj pojam može naći i u književnosti, a interesantno je da se spominje i u Bibliji.

Posebno je interesantna etimologija ove reči. Naime, ovaj pridev izveden je od izraza sablast, što znači duh ili utvara. Po Fasmeru ova reč potiče od staroslovenske reči съблазнъ koja ima značenje nečega sramotnog, bruke, skandala. Po Georgijevtu koren ove reči jeste staroslovenska reč блазнъ u značenju udaren, pogođen.

Međutim, u svakodnevnoj komunikaciji pojam sablasno se koristi u nešto drugačijem značenju. Sablasno je pridev koji označava nešto jezivo, prividno, nešto što je veoma zastrašujuće. Često se koristi da označi stvari koje ne postoje u stvarnosti (duhovi, utvare i tome slično).

Ovaj termin uglavnom se koristi da opiše neko mesto, ali sablasno može biti i vreme, osoba ili neka situacija. Reč je o jezivim i zastrašujućim mestima (ili osobama, trenutku), gde se obično odvijaju neke natprirodne pojave koje kod čoveka izazivaju strah.

Prilikom pisanja potrebno je obratiti pažnju na pisanje ove reči jer često dolazi do zabune. Pojedinci pišu sablastno, što je potpuno pogrešno. Naime, u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine gubi se glas t iz suglasničke grupe stn kako bi se lakše izgovorila reč. Pa tako pisaćemo sablasna – a ne sablastna, sablasno – a ne sablastno i sablasni – a ne sablastni.

Share.