Akciza

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je akciza? Koje značenje ima pojam akciza i kakva je to akcizna roba?

Poseban oblik poreza na promet naziva se akciza.

U našoj zemlji postao je običaj da određeni proizvod poskupljuju, a kao razlog za njihovu veću cenu navodi se povećanje akciza na te proizvode. A da li znate koje značenje ima termin akciza?

Sam pojam akciza nasato je u 16-om veku kada su u Holandiji oporezivali alkoholna pića, so i šećer sa posebnim porezom koji su nazvali excijsen. Vremenom ovaj način oporezivanja raširio se sve više i do kraja 18-og veka veliki broj zemlja ga je koristio.

Posmatrano sa strane etimologije sam termin akciza potiče od francuske reči assice u značenju događati se, a pre svega odnosi se na trošarinu, odnosno porez na potrošnju. Reč je o posebnom obliku poreza na promet koji ujedno predstavlja i najstariji porezni oblik.

Akizama se oporezuje takozvana akcizna roba. Reč je obično o proizvodima sa neelastičnom potražnjom. U akciznu robu spadaju cigarete, sva alkoholna pića, kafa i naftni derivati. Poreska osnovica po kojoj se ova roba oporezuje određena je njihovom mernom jedinicom, a iznosi su u apsolutnim vrednostima. Na cenu proizvoda dodaje se iznos akcize, pa se na dobijeni iznos obračunava PDV.

Bitno je istaći da se na naftne deivate i alkoholna pića plaća fiksni dinarski iznos po mernoj jedinici, koji se razlikuje od vrste pića ili derivata, dok se na kafu plaća 30% od vrednosti. Akciza na cigarete se plaća po komadu, pakovanju ili kao procenat na maloprodajnu cenu.

Share.