Mandat

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je mandat? Znate li koje je tačno značenje navedenog pojma i kada ga sve možete koristiti?

Lice koje prima na sebe da u ime i za račun nekog drugog izvrši neki posao, naziva se mandatar.

Do sada ste verovatno imali više prilika da se susretnete sa pojmom mandat koji se relativno često koristi na prostorima naše zemlje. Ovaj pojam je veoma zastupljen u pravnim naukama, a da li znate koje je njegovo značenje?

Pojam mandatar potiče iz latinskog jezika i definiše se kao lice koje prima na sebe da u ime i za račun nekog drugog izvrši neki posao. Dakle, reč je o punomoćniku, zastupniku ili predstavniku nekog lica.

Drugim rečima, mandat je od nekoga drugog dobio potrebna ovlašnjenja kako bi mogao da izvrši umesto njega neke zadatke. Na našim prostorima mandat se drugačije naziva i mandatar.

Ovaj termin se obično koristi za političara kojem je šef države poverio sastav nove vlade, a punomoćje odnosno ovlašnjenje koje mu je dato naziva se mandat.

Share.