Modulacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Modulacija

Značenje reči modulacija

Specifična vrsta promene naziva se modulaciija.

Etimologija nas upućuje na koren pojma modulacija navodeći latinsku reč modulatio i tumači se na različite načine, ali u osnovi znači praviti promenu ili različitost.

U muzici modulacija se definiše kao pravilno odmeravanje ili menjanje glasa, ali i izvijanje glasom, prelaz iz tona u ton ili iz skale u skalu. Tako se može tumačiti kao način, određen stil sviranja ili pevanja.

U figurativnom smislu pod modulacijom se podrazumeva raznolikost stila.

Modulirati je još jedan sličan termin u muzici, a koji zna i menjati ton u melodiji i u harmoniji ili izvijati glasom, odnosno praviti melodične prelaze.

U svetu telekomunikacija modulacija je vrsta oblikovanja naizmenične struje i koristi se u radio i TV tehnici, kao i u telekomunikacijama radi prenošenja tona, slike i drugih signala.

Postoji i izraz frekvencijska modulacija, poznatija kao FM. Ona predstavlja postupak modulacije kod koje se informacija prenosi promenom frekvencije prenosnog signala. Kao najpoznatiji primena frekvencijske modulacije koristi se danas za prenos kod analognog radija, dok se u prošlosti ova modulacija koristila i za prenos signala zvuja kod analogne televizije.

U medicini termin modulacija se koristi kao reverzibilna promena fenotipa (skup spoljnih, vidljivih osobina živog bića) izmenjene ćelije pod uticajem egzogenih činilaca. Na primer, pretvaranje fibrocita (osnovnih ćelija vezivnog tkiva) u fibroblaste ili masne ćelije.

Share.

Leave A Reply