Reklamacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je reklamacija? Da li znate šta znači kada kažemo da je neko uložio reklamaciju?

Zahtev potrošaća trgovcu radi ostvarivanja svojih prava ukoliko postoji nesaobraznost robe ili usluge naziva se reklamacija.

U medijima sve češće se priča o pravima potrošača, a posebno o pravu na reklamaciju. Do sada ste verovatno bili u prilici da čujete za pojam reklamacija, a da li znate šta on znači?

Sam termin reklamacija u naš jezik došao je iz nemačkog jezika, iako originalno reč potiče od latinske reči reclamatio u značenju bučno prigovarati, opirati se. Na našim prostorima ovaj pojam se može posmatrati u užem i širem smislu.

U užem smislu, reklamacija predstavlja žalbu, pritužbu, prigovor koji je obično usmeren ka trgovcima zbog kupljene robe neodgovarajućeg kvaliteta.

Po definiciji, reklamacija je zahtev potrošača trgovcu radi ostvarivanja svojih prava ukoliko postoji nesaobraznost robe ili usluge, a radi ostvarivanja prava iz garancije koja mu sleduju zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostaka.

Drugim rečima, svaki kupac koji blagovremeno primeti neki nedostatak na kupljenoj robi, može uložiti reklamaciju trgovcu kako bi mu otklonio taj nedostatak ili na neki drugi način nadoknadio isti.

U širem smislu reklamacija predstavlja svako zahtevanje, prigovor ili žalbu da se ispuni narušeni zahtev. Primera radi, usmeni poziv odgovarajućoj službi kojim ističemo da pošiljka upućena na našu adresu nije prispela, predstavlja reklamaciju.

Ako kažemo da je neko uložio reklamaciju, to znači da je on uložio žalbu ili prigovor na rad određene stranke ili na kvalitet proizvoda.

Share.