Očiglednost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači pojam očiglednost?

Sinonim za pojam očiglednost je evidentnost.

Ono što je očigledno ujedno se i čulno može lako doživeti ali i opaziti i logički jednostavno dokazati.

U didaktici smisao principa očiglednosti (pedagoški princip) jeste da učenicima olakša dodir sa stvarnošću jer na taj način se upoznaju sa stvarima, pojavama i procesima pri čemu je razumevanje istih realnije i direktnije.

Principom očiglednosti dolazi se lakše do biti samog znanja, same suštine. To se postiže primerima, vidljivim objektima i predmetima, kao i pojavama.

J.A. Komenski očiglednost u nastavi naziva „zlatnim pravilom“ nastave. On kaže, da ljudi treba da uče upoznavanje same stvari, a ne da se ona bazira na izjavama drugih. Ovo pak zahteva aktivnost svih čula-sluha, vida, mirisa, dodira, jer ako više čula može nešto da opazi ili oseti to je stvar očiglednija.

U logici se pojam očiglednsoti koristi u kontekstu logičkog svojstva nekih sudova koji su po svom direktnom opažanju i misaonoj osnovi istiniti.

Očiglednost kao pojam upotrebljava i u smislu pregleda iz koga se vidi da je nešto postojalo, da se nešto zbilo, da je nešto urađeno.

Očigledno je nešto što je evidentirano, što se ima u vidu.

Kako bi imao pažnju, koncentraciju i motivaciju a pri tom i trajno „usadio“ znanje, za učenika je princip očiglednosti najpristupačniji način uočavanja i usvajanja nastavnih i drugih sadržaja, veština, pa i navika.

Share.