Tretirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači tretirati? Saznajte tačno značenje ovog pojma.

Tretirati je glagol koji u svom najopštijem značenju znači postupati sa nekim ili nečim, ophoditi se, odnosno ponašati se prema kome.

Sve češće u svakodnevnoj komunikaciji možemo čuti upotrebu pojma tretirati: “On me ne tretira dobro”, “Kako tretirati ljude?” ,“Čime tretirati ožiljke?” i tome slično. Interesatno je da i pored široke primene koju ova reč ima u svakodnevnoj komunikaciji, većina ljudi ima pogrešnu percepciju kada je značenje reči u pitanju.

Etimologija nas uči da je sam termin tretirati u naš jezik došao iz francuskog, od reči traiter, što znači obrađivati, raspravljati. Kada je u pitanju primena koju ova reč ima u našem jeziku, bitno je istaći da se ona koristi u tri značenja.

Prvo ovaj glagol se koristi u značenju obrađivati (neku temu), odnosno raspravljati (o čemu). Drugo, tretirati znači postupati sa nekim ili nečim, ophoditi se, odnosno ponašati se prema kome. Ujedno ovo je i najčešća primena sa kojom se srećemo u našem jeziku.

I treće, tretirati znači podleći nekom činu, procesu, pojavi ili promeni.

Share.