Pedagogija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je pedagogija? Znate li tačnu definiciju ovog pojma? A da li znate šta znači pedagog?

Pedagogija je nauka čije su oblasti izučavanja vaspitanja i obrazovanja.

Pedagogija je jedan u nizu pojmova koji imaju veliku primenu na našim prostorima. Kako se sam pojam različitio definisao u različitim periodima i dan danas neki ljudi nemaju pravilnu percepciju šta on predstavlja. Razlog za različito definisanje pedagogije jeste svakako razvoj same nauke kroz ljudsku istoriju, ali i različitim gledištima na nauku.

Etimologija nas uči da je sam pojam pedagogija potekao iz grčkog jezika i predstavlja složenicu dve reči –  pais (padios), što znači dete, tj. dečak i reči ago (agein), što znači voditi. Sama reč nastala je u antičko doba i korišćena je da označi roba čije je zaduženje bilo da odvede dete od kuće do mesta na kojem su deca sticala obrazovanje.

Ovaj rob se zvao pedagog i po većini teoretičara njegova briga nije bila samo da dete stigne sigurno na određenu lokaciju, već se brinuo i o ponašanju deteta. Zanimljivo je da su tada priliku da se obrazuju imali samo dečaci, a devojčice su ostajale kući da pomažu majkama i uče da se brinu o kući.

Ovo značenje pojma pedagog je izmenjeno u starom Rimu i tada se ova reč koristi da označi učenog roba koji podučava decu.

Danas, pojam pedagog u užem smislu označava lica koja se profesionalno bave vaspitanjem dece, dok u širem smislu to može biti svako lice koje se na neki način bavi vaspitanjem dece, pa i sami roditelji.

Pedagogija se definiše kao nauka čije su oblasti izučavanja vaspitanje i obrazovanje  dece, odnosno ona se bavi svim onim što se čini da bi uticalo na razvoj dece, mladih i odraslih, tj. da bi se razvoj ličnosti usmerio u određenom pravcu.

Share.