Nacionalizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je nacionalizam? Znate li definiciju ovog pojma? A da li znate šta znači nacionalista?

Privrženost vlastitom narodu i njegovim interesima naziva se nacionalizam.

Sigurno jedna od reči koje najčešće prave zabunu jeste pojam nacionalizam, čije je značenje veoma sporno. Naime, reč je o tome da ljudi različito tumače značenje ovog pojma, zbog čega često može doći do konfuzije.

Iako, najjednostavnije rečeno nacionalizam predstavlja privrženost vlastitom narodu, značenje ovog pojma je mnogo kompleksnije. U širem smislu, nacionalizam se definiše kao privrženost vlastitom narodu i njegovim interisma, ali na takav način koji bi zanemario interese drugih naroda.

I dok jedni koriste pojam nacionalizam u pozitivnom smislu, drugi ga koriste izričito u negativnom. Ako pozitivno posmatrate na ovu reč onda će njeno značenje biti izjednačeno sa pojmom patriotizam, dok u negativnom smislu nacionalizam se izjednačuje sa šovinizmom.

Po definicji, nacionalizam predstavlja koncept, doktrina ili politički pokret, po kojem nacija definisana u okvrima etničke pripadnost ili nacionalne kulture, ima pravo da konstituiše nezavisnu, suverenu ili autonomnu političku zajednicu, baziranu na zaedničkoj istoriji ili sudbini.

Nacionalizam je nastao početkom 19-og veka iako su njegovi koreni primećeni dosta ranije. Smatra se da je isti odgovor na univerzalnost renesanse i humanizma, te isti polako postaje jedan od kriterijuma za razlikovanje među ljudima. Zahvaljujući njemu pojavljuju se i prve nacionalne države, odnosno države čije su granice definisane jezičkim i kulturološkim granicama.

Bitno je istaći da složenost nacionalizma dozvoljava njegova različita tumačenja jer i sam sadrži različite nivoe nacionale svesti. Odlike nacionalizma jesu izrazita ljubav prema vlastitoj naciji, dobro poznavanje nacionalne istorije i kulture, istaicanje nacionalnih obeležja, nacionalni ponos i veliko zalaganje za nacionalni prosperitet.

U osnovi nacionaliza jeste socijalno- psihološka funcija koja podrazumeva učvršćivanje nacionalnog indetiteta, kao i jačanje nacionalne svesti radi homegenizacije nacije i učvršćivanja nacionalne države.

Može se reći da je nacionalizam dobar ako je umeren, jer preveliki – ekstremni nacionalizam dovodi do negativne pojave koja se kasnije ispoljava i kao šovinizam.

Ovde treba posebno istaći i značenje reči kleronacionalizam, koja predstavlja poseban oblik nacionalizma sa naglašenom religijskom, odnosno verskom komponentnom

Pristalice nacionalizma nazivaju se nacionalisti. Na našim prosotrima termin nacionalisti se gotovo uvek spominje u negativnoj konotaciji, gde se najpre odnosi na pristalice politike razvoja svoje nacije na štetu drugih naroda.

Share.