Deizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to deizam? Znate li značenje ovog pojma?

Verovanje u Boga zasnovano na razumu naziva se deizam.

Kao pravac u filozofiji relifije, deizam se predstavlja kao oblik takozvane prirodne religije koja se zasniva na verovanju u Boga oslanjajući se na razum a ne na ubeđenja ili tvrdnje verskih grupa.

S obzirom da se radi o period XVIII veka, kada je deizam igrao veoma važnu ulogu u filozofiji toga doba, onda i ne čudi što se nije verovalo u božija otkrovenja.

Glavni predstavnici deizma su poznati: Volter, Ruso, Lesing, Medlzon i drugi.

Volter, na primer, veruje u deizam kao stanovište po kome je Bog stvorio zemlju ali se dalje ne meša u ljudski život jer je ostavljen samim ljudima dag a urede kako žele. Crkveni autoritet i pozitivnu religiju zamenjuje, u period razvoja prosvetiteljstva, deizam koji kaže da Bog postoji ali nema velikog uticaja na ljudski život. takod a čovek prema Volteru treba da ima privatan odnos prema Bogu, te da ne odgovara nikakvim crkvenim kanonima i autoritetima.

Prema definiciji, deizam je mišljenje koje dopušta da je Bog prauzrok i tvorac sveta, ali ne priznaje božija čuda niti dalji uticaj božiji na dalji tok sveta.

Deisti nemaju nikakve hramove, religijske ritual ni simbole, svetitelje, niti organizovane verske institucije. Protiv svake vrste autoriteta. Sva svoja shvatanja deisti formiraju u okvriu poznatih granica nauke.

Ipak, kao vrlo fleksibilno učenje kod deista može doći do potpuno različitih verovanja po raznim pitanjima, ali sve dok su saglasni oko gorepomenutih osnovnih principa oni su deisti.

Share.