Katabolizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Šta je katabolizam?

Skup metaboličkih puteva koji razlažu molekule u manje jedinice i oslobađaju energiju nazivaju se katabolizam.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam katabolizam? A da li znate koje je njegovo značenje?

Etimološki posmatrano sam termin katabolizam potekao je iz grčkog jezika, preciznije od reči kata, što znači naniže i reči ballein, koja znači baciti. Najjednostavnije rečeno, katabolizam predstavlja proces u telu pri kojem se složeni molekuli razgrađuju u manje jedinice, pri tome oslobađajući energiju.

Reč je o procesu gde se veliki molekuli poput polisaharida, proteina i nukleinskih kiselina se razlažu na manje jedinice poput monosaharida, masnih kiselina i nukleotida.

Katabolizam zajedno sa suprotnim procesom nazvanim anabolizam čini celinu koja predstavlja metabolizam.

Tokom katabolizma, ćelije koriste monomere kako bi formirale nove polimere (jer su stare polimere rasložili) ili pak nastaje razlaganje monomera do jednostavnijih otpadnih proizvoda i energije.

Ćelijski otpad koji nastaje prilikom vršenja ovog procesa jeste sirćetna kiselina, mlečna kiselina, ugljen dioksid, amonijak i urea. Prilikom formiranja navedenog ćelijksog otpada dolazi do oslobađanja hemijske slobodne energije, od koje se jedan deo gubi u vidu toplote, a ostali deo služi za izvođenje sinteze adenozit trifosfata.

Iz svega navedenog jasno je da katabolizam proizvodi hemijsku energiju koja je neophodna za održavanje i rast ćelija.

Share.