Mutacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je mutacija?

Mutacija se definiše kao promena redosleda nukleotida u DNK koja se trajno zadržava i prenosi na potomačke ćelije.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam mutacija? A da li znate koje je njegovo značenje?

Posmatrano sa etimološke strane sam termin mutacija potiče od latinske reči mutatio, što znači promena, zamena. Po definiciji, mutacija predstavlja promenu redosleda nukleotida u DNK koja se trajno zadržava i prenosi na potomačke ćelije. Organizam koji ima mutaciju naziva se mutant.

Mutacija se može javiti u svim organizmima i u svakoj ćelije. Razlikujemo spontane i indukovane mutacije. Spontane su one koje predstavljaju rezultat normalnog funkcionisanja organizma i njegovog prilagođavanja uslovima života, dok indukovane mutacije nastaju delovanjem bojnih fizičkih, hemijskih i bioloških faktora.

Efekti mutacija su fenotipski vidljivi jer se javljaju kao posledica materijalnih promena u hemijskoj strukturi i kvantitetu genetičke informacije tj. DNK.

I najmanja promena jedne azotne baze koja se odvija u lancu DNK može u značajnoj meri izmeniti strukturu i funkciju proteina čiju sintezu kontroliše zahvaćeni gen, čime dolazi do pojave mutacije.

Bitno je istaći da su mutacije veoma retka pojava jer mehanizam za prepisivanje genetičke informacije je gotovo savršen. Takođe je bitno istaći da su mutacije negativna pojava i imaju štetan efekat.

Share.