Paleologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je paleologija?

Nauka koja se bavi proučavanjem starina naziva se paleologija.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam paleologija? A da li znate koje je njeno značenje?

U našoj zemlji termin paleologija nije toliko rasprostranjen kao u razvijenim zemljama sveta. Naime, reč je o nauci koja je izuzetno značajna, ali kod nas mali broj ljudi je informisan o postojanju iste.

Ako posmatramo sa etimiloške strane reč paleologija potiče iz grčkog jezika, od složenice sastavljene od reči palaiós, što znači starine i reči logía, što znači nauka. Paleologija se definiše kao nauka koja se bavi proučavanjem starina.

Osoba koja se bavi paleologijom naziva se paleolog i on kao osnovni cilj ima proučavanje i poznavanje razičitih starina, a posebno antikviteta.

Takođe, paleologija je termin koji se koristi da označi staro učenje, suprotno neologoiji.

Share.