Monetizacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je monetizacija?

Upotreba novčanih surogata u funkciji prometa ili plaćanja naziva se monetizacija.

Još jedna uvek aktuelna tema u našoj državi – jeste pitanje monetizacije. Neretko svi mi možemo čuti za pojam monetizacija, ali koliko nas zapravo zna njegovo značenje?

Etimološki posmatrano termin monetizacija u naš jezik preuzet je od francuske reči monetization, koja se odnosi na unovčavanje, odnosno pretvaranje u novac.

Originalno ova reč potiče od latinske reči moneta, što znači ona koja opominje. Dugo je ovaj izraz korišćen kao epitet rimske boginje Junone. Kako se odmah uz njen hram nalazila kovnica novca, ubrzo je izraz moneta počeo da se koristi u značenju novac.

U najopštijem značenju monetizacija predstavlja pretvaranje u novac, kovanje novca i unovčavanje.

Monetizacija se odnosi na pretvaranje manje likvidne ili ne novčane imovine u novac. Često se ovaj pojam odnosi i na upotrebu novčanih surogata u funkciji prometa ili plaćanja. Reč je o elementu procesa emisije novca.

Primera radi, ako kažemo da će se izvršiti monetizacija fiskalnog deficita zemlje, to znači da će se državni dug pretvoriti iz sadašnjeg oblika u oblik finansiranja, čime će doći do povećanja novčane mase.

Share.