Parametri

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su parametri?

Konstantne veličine u nekoj matematičkoj funkciji nazivaju se parametri, a ovaj pojam koristi se i da označi karakterističke ili podrazumevane vrednosti u određenim procesima ili sistemima.

Iz matematike i njoj srodnih naučnih disciplina svima nama dobro je poznat pojam parametri. U slučaju da nekima nije baš najjasnije značenje ovog pojma, sledi objašnjenje.

Etimološki posmatrano termin parametar potiče iz grčkog jezika, od reči para, što znači merilo, mera, metromera. Paremetri se definišu kao konstantna veličina u nekoj matematičkoj funkciji, mera centralne tendecije, korelacija i varjabilnosti.

Primera radi, aritmetička sredina predstavlja jedan od najpoznatijih i najčešćih parametara. Koristi se pre svega u statistici, ali ogromnu primenu ima i u svakodnevnom životu, jer služi za izračunavanje proseka.

Ovaj termin koristi se u razičitim naučnim disciplinama, a u pihologiji i drugim emprijiskim naukama ima nešto drugačije značenje. Ovde se upotrebljava da označi uslove koji konstituišu neku situaciju ili određuju pojavu, te njih valja uzeti u obzir ako vršimo neko istraživanje.

Jednostavnije rečeno parametri su karakteristična ili podrazumevana veličina u određenim procesima. Dakle, reč je o bilo kojoj karakteristici  koja može da pomogne u klasifikovanju ili definisanju određenog sistema ili procesa.

Share.