Vaučer

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je vaučer?

Vrsta čeka kojim se plaćaju neke usluge naziva se vaučer.

Često smo u prilici da čujemo da je određena osoba osvojila ili pak dobila vaučer za nešto. Veliki broj ljudi svakodnevno koristi određene vaučere kako bi iskoristili neke usluge ili platili određene proizvode. Svi oni koji nisu upoznati sa značenjem ove reči, objašnjenje mogu pročitati u sledećim redovima.

Sa etimološke strane gledajući, termin vaučer potiče od engleske reči voucher, što znači pismeni dokaz ili nalog za isplatu. Na našim prostorima vaučer označava vrstu čeka kojim se plaćaju neke usluge.

Ako posmatramo reč vaučer u širem smislu, onda se ona odnosi na dokument kojim se dokazuje da je određen novčani iznos uplaćen, ali se odnosi i na dokument koji se izdaje umesto novčanih sredstava sa naznakom da se od dužnika može zahtevati ispunjenje obaveze.

Primera radi, neka firma može svojim zaposlenim izdati određen vaučer, kojim oni mogu plaćati određene usluge u nekim drugim objektima (hranu, boravak, usluge prevoza itd).

U turizmu vaučer se drugačije naziva i bon ili turistička uputnica i predstavlja ispravu koju izdaje određena agencija kako bi se obavezala prema davaocu usluge da će platiti njegove usluge pružene ka klijentu agencije.

Vaučer je legitimacijski papir koji se izdaje nakon uplate određenog novčanog iznosa agenciji od strane korisnika budućih usluga.

Share.