Unifikacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč unifikacija?

Drugi izraz za unifikaciju je ujedinjavanje.

S obzirom da ovaj termin nije baš u tako čestoj upotrebi krenućemo od porekla reči.

Naime, izraz unifikacija potiče od kasnolatinske reči unificare što znači ujednačiti ili ujediniti. Tako se ovaj termin upotrebjava da označi neko ujednačavanje, odnosno svođenje na jedinstven tip, oblik ili normu.

unifikacija

Takođe, unifikacija se (zavisno od konteksta u kojem se upotrebljava) može odrediti i kao sjedinjavanje nekih elemenata, ujedinjenje ili sjedinjenje, izjednačavanje.

U pravu se pojam unifikacije najviše korist. Na primer u građanskom pravom, pod unifikacijom se podrazumeva donošenje zakonskih akata koji važe jedinstveno na području cele države a na kojoj pre toga ova oblast nije bila regulisana.

Uopšteno unifikacija prava je proces stvaranja jedinstvenog prava i pravnog sistema na području jedne ili više država, a kojim se prevazilazi pravni partikularizam, odnosno razjedinjenost pravne prakse i jurisdikcije. Na nacionalnom nivou ova praksa se obavlja najčešće kodifikacijom, dok se na međunarodnom nivou obavlja regionalna i opšta unifikacija pojedinih grana prava. To se izvodi međunarodnim sporazumima i konvencijama.

Dobar primer daje Evropska Unija, čije su članice sprovele unifikaciju prava na području trgovinskog prava te su utvrdile jedinstvene standarde regulisanja proizvodnje i prometa određenih roba, kao što su na primer namirnice i lekovi.

U ekonomiji se unifikacija povezuje sa standardizacijom u proizvodnji. Tako za proizvodnju ona predstavlja ujednačavanje delova i sklopova koji se ugrađuju u različite finalne proizvode.

Share.