Tender

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to tender?

Tender predstavlja javni poziv za prikupljanje ponuda.

Često čujemo na televiziji ili pročitamo u novinama naslove: „Raspisan tender za preduzeće…“, „Za preduzeće MG neće biti raspisan tender…“, „Danas je poništen tender za…“ i slično. Ako niste znali šta tender znači, sledi objašnjenje.

Najjednostavnije možemo reći da pojam tender ima značenje javne ponude. Po definiciji tender predstavlja ponude koje se iznose na javnom nadmetanju i uvek moraju biti u određenoj formi. Sastoji se od tri dela: komercijalnih uslova ponuđača, tehničke dokumentacije i bankarske garancije.

Tender

U ekonomskoj etimologiji tender vodi poreklo od engleske reči tender što znači ponuda, odnosno potvrda koja sadrži detaljan opis proizvoda ili usluge, kao i uslove koji se moraju ispuniti kako bi se sa određenom stvari trgovalo.

U našoj zemlji tender je pre svega javni poziv za prikupljanje ponuda i predstavlja formalni sastav kojim neko udruženje javno oglašava potrebu za prikupljanje ponuda za nabavku određenih stvari ili usluga od pravnih lica.

Tender se objavljuje najčešće u štampanom mediju, a njegov sadržaj i forma obrazuju se u skladu sa „Zakonom o javnim nabavkama“. Njegov predmet može biti nabavka hartija od vrednosti, računarska oprema, različite proizvodne usluge i slično.

Bitno je istaći da na tenderu pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana za pružanje usluga koje su predmet javne nabavke. Da bi učestvovala ista moraju priložiti sudski izvod ili neki drugi odgovarajući dokumet iz registra kojim dokazuju da ispunjavaju uslove.

Share.