Inercija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Inercija

Šta je to inercija?

Stanje mirovanja nekog tela naziva se inercija.

Etimolozi nas upućuju na koren izraza inercija navodeći latinsku reč inertia koja znači nepokretnost, mrtvilo, tromost, lenjost, čak i učmalost i nesposobnost.

Ako pođemo od definicije pojma, inercija ili tromost tela je svojstvo tela da zadržava stanje mirovanja ili ravnomernog pravolinijskog kretanja. Ali ipak se pojam inercija najviše vezuje za osnovni, odnosno Prvi Njutnov zakon koji kaže da svako telo ostaje u svom stanju mirovanja ili jednakog pravolinijskog kretanja sve dok ga dejstvo sila ne prinudi da to svoje stanje promeni.

Bez obzira što je Isak Njutn formulisao definiciju ovog zakona, otkriveno je da su i pre njega naučnici istraživali ovu temu, te dolazili do sličnog otkića. Još je u staroj Grčkoj Aristotel objašnjavao svoje pretpostavke o ovoj pojavi. Takođe, i arapski naučnici iz srednjeg veka dolazili su do naučnih saznanja o inertnosti tela.

Naime, sva tela koja imaju masu podležu zakonu inercije ili tromosti, tako se dolazi i do formule da je masa mera inertnosti fizičkih tela. Takvo stanje se uočava kada se tela protive pri menjanju stanja svog kretanja (intezitet, pravac ili smer) pod dejstvom određene sile, a o čemu govori i objašnjava Prvi Njutnov zakon (zakon inercije).

Na primer, poznato nam je da prilikom vožnje u automobilu koji menja svoju brzinu (ubrzava, usporava ili menja pravac) naše telo se pritiska na sedište kao da nas nešto vuče unazad, a prilikom usporavanja telo nam se kreće prema napred. I naravno, što je veća masa tela ili promena brzine u jedinici vremena efekat je veći.

Share.