Afirmativan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Afirmativan

Šta znači afirmativan?

Afirmativan je pridev koji ima značenje potvrdan, odlučan, otsečan.

Pojam afirmativan se relativno često sreće na prostorima naše zemlje, pa ste do sada sigurno imali prilike da ga čujete. Za sve one koji ne znaju njegovo pravo značenje ili im nije baš najjasnija upotreba ove reči sledi objašnjenje.

Etimološki posmatrano pridev afirmativan nastao je od latinske reči affirmativus koja ima značenje potvrdan. Kod nas ovaj pridev najčešće koristimo kada želimo za određenu osobu da kažemo da je odlučna, odnosno otsečna. Znači ako za nekoga kažemo da je afirmativan to će značiti da ta osoba ima dobre osobine, odnosno ona je odlučna, pozitivna, odobravajuća, saglasna;

U sociologiji afrimativna akcija po definiciji predstavlja aktivnost koja je preduzeta od strane neke organizacije kako bi se uklonili debalansi diskriminisanih grupa. U okviru toga uključena je i promocija, kao i stvaranje jednakih mogućnosti za one koji su identifikovani kao diskriminisani po bilo kom osnovu: boja kože, kose ili očiju, godina rođenja, rasa, religija, posebne potrebe, nacionalnost, pol i slično.

Afirmativan jeste onaj koji je potvrdan, pa shodno tome afirmativan sud bio bi potvrdan, jastan sud, a afirmativna rečenica jeste ona kojom se izriče neke radnja, odnosno to je jasna i potvrdna rečenica.

Share.