Civilizacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Civilizacija

Šta je to civilizacija?

Civilizacija predstavlja društvenu usklađenost, odnosno onaj stepen kulture u kojem su ljudi pismeni i žive skladno u zajendici sa svojim bližnjima.

Pojam civilizacija počeo je da se koristi još u 18 -om veku. Njega su definisali i uveli francuski prosvetitelji i to kao antitezu neprosvećenog doba faudalizma koji je do tada „bilo na snazi“. Pojam civilizacije vezuje se za nauku, pismenost i društveni napredak i društvenu usklađenost. Etnološki posmatrano reč civilizacija nastala je od latinske reči civis u značenju grad odnosno gradnja. Ovaj izraz počeo je da se koristi kao sinonim za jedan od do tada najviših stupnja razvoja materijalne i duhovne kulture. Tokom dvadesetog veka izraz civilizafcija upotrebljavan je da izrazi posebne kulture kao što su na pirmer helenska civilizacija, antička, meksička, plemenska civilizacija i slično.

Civilizovano društvo za razliku od onog praistorijskog koristi pismo, poseduje visok stepen specijalizovanih znanja i ima upravu koja proizilazi iz ljudske potrebe da živi bezbedno poštujući određene društvene norme. Po definiciji civilizcaija predstavlja društveni red koji promoviše stvaranje kultura i nju konstituišu četiri elementa: ekonomija, politička organizacija, moralna tradicija i potraga za znanjem i umećem. Bitno je istaći da civilizacije ne bi postoja da ne postoje ljudi koji su njen osnovni element. Značajan faktor jedne civilizacije jeste socijalni red koji mora postojati kako i jezik i razumevanje istog koji predstavljaju najznačajnije i najosnovnije faktore civilizacije.

U civiliizaciji moraju postojati crkve, škole i druge kulturne ustanove, zatim ljudi moraju poštovati jedne druge i mora postojati nekakvo jedinstvo koje će ih povezivati. Civilizacija postavlja određena pravila koja se moraju poštovati, a oni koji ih krše po pravilu moraju biti kažnjeni. Posebno ćemo istaći još jedan element koji je bitan za civilizaciju, a to je obrazovanje koji se prenosi sa kolena na koleno (nije bitno da li roditelji uče decu, ili pak deca idu u škole, ili uče uz pomoć sveštenika) i prestavlja osnovni instrument koji iste pretvara iz životinja u ljude.

Danas cesto možemo čuti izraz tipa “on nije civilizovan” čime uglavnom želi da se skrene pažnja da određena osoba nije dovoljno kulturno napredovala, te da se ponaša dosta primitivno.

Share.