Civilizacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Civilizacija

Šta je to civilizacija?

Civilizacija predstavlja društvenu usklađenost, odnosno onaj stepen kulture u kojem su ljudi pismeni i žive skladno u zajendici sa svojim bližnjima.

Pojam civilizacija počeo je da se koristi još u 18 -om veku. Njega su definisali i uveli francuski prosvetitelji i to kao antitezu neprosvećenog doba faudalizma koji je do tada „bilo na snazi“. Pojam civilizacije vezuje se za nauku, pismenost i društveni napredak i društvenu usklađenost. Etnološki posmatrano reč civilizacija nastala je od latinske reči civis u značenju grad odnosno gradnja. Ovaj izraz počeo je da se koristi kao sinonim za jedan od do tada najviših stupnja razvoja materijalne i duhovne kulture. Tokom dvadesetog veka izraz civilizafcija upotrebljavan je da izrazi posebne kulture kao što su na pirmer helenska civilizacija, antička, meksička, plemenska civilizacija i slično.

Civilizovano društvo za razliku od onog praistorijskog koristi pismo, poseduje visok stepen specijalizovanih znanja i ima upravu koja proizilazi iz ljudske potrebe da živi bezbedno poštujući određene društvene norme. Po definiciji civilizcaija predstavlja društveni red koji promoviše stvaranje kultura i nju konstituišu četiri elementa: ekonomija, politička organizacija, moralna tradicija i potraga za znanjem i umećem. Bitno je istaći da civilizacije ne bi postoja da ne postoje ljudi koji su njen osnovni element. Značajan faktor jedne civilizacije jeste socijalni red koji mora postojati kako i jezik i razumevanje istog koji predstavljaju najznačajnije i najosnovnije faktore civilizacije.

U civiliizaciji moraju postojati crkve, škole i druge kulturne ustanove, zatim ljudi moraju poštovati jedne druge i mora postojati nekakvo jedinstvo koje će ih povezivati. Civilizacija postavlja određena pravila koja se moraju poštovati, a oni koji ih krše po pravilu moraju biti kažnjeni. Posebno ćemo istaći još jedan element koji je bitan za civilizaciju, a to je obrazovanje koji se prenosi sa kolena na koleno (nije bitno da li roditelji uče decu, ili pak deca idu u škole, ili uče uz pomoć sveštenika) i prestavlja osnovni instrument koji iste pretvara iz životinja u ljude.

Danas cesto možemo čuti izraz tipa “on nije civilizovan” čime uglavnom želi da se skrene pažnja da određena osoba nije dovoljno kulturno napredovala, te da se ponaša dosta primitivno.

Share.

Leave A Reply