Predrasude

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Predrasude

Šta su to predrasude?

Unapred donešeno mišljenje ili sud o nečemu što ne poznajemo dovoljno naziva se predrasuda.

U našem narodu veoma su česte predrasude. Pa tako ako je određena devojka konobarica odmah dobija epitet “lake ženske”, ako je određena osoba upisala privatni fakultet onda je onda glupa i td. Navedeni primeri samo su neki od primera predrasuda koje vladaju na našim prostorima.

Po definiciji predrasuda predstavlja stav koji čini neku osobu sklonu da misli, oseća, percipira i deluje na pozitivne ili nepovoljne načine prema nekoj grupi ili pojedinim članovima te grupe. Predrasuda ima značenje ustaljenog ili unapred donešenog mišljenja odnosno predstavlja stereotipni stav koji je zasnovan na nedokazanim tvrdnjama ili lažnim autoritetima o pripadnicima drugih religija, nacija, pola, vera i slično.

Predrasude jesu neopravdane i preterane generalizacije u vezi određenih osoba ili skupina osoba. One su stečene na isti način na koji smo usvajali i ostale stavove i uverenja o životu. Najčešće predrasude stičemo još od najranijeg perioda detinjstva, učenći od roditelja.

Pretpostavka je da predrasude nisu opravdane budući da ne postoje ni logičke ni naučne osnove za to da jedna osoba ili više njih kategoriše sebe bilo kao inferiornog ili superiornog u odnosu na drugu osobu. Predrasude su mišljenja koja se donose bez prethodnog rasuđivanja. Ustvari one predstavljaju negativan stav ili niz stavova prema svima ili većini članova neke grupe bez bilo kojih dokaza.

Share.