Disperzija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Disperzija

Značenje reči disperzija

Specifična vrsta razlaganja naziva se disperzija.

Disperzija je usko povezana sa raznim oblastima, ali najprepoznatljivija je kroz disperziju svetlosti i nastanak duginih boja, mada se neretko upotrebljava i u vojsci.

Izraz disperzija potiče od latinske reči dispergere što znači rasturanje svetlosti. To je pojava kada se složena svetlost može prizmom razložiti na svoje sastavne, elementarne, homogene svetlosti. Može značiti i samo boje ili rasturanje boja.

Disperzivan znači i rasipan, odnosno koji je rasturan. Ali pojam disperzija se upotrebljava i u kontekstu drobljenje neke materije na njene najsitnije delove.

Takođe, u vojsci se pod pojmom disperzivan podrazumeva plansko razmeštanje vojske i ratne opreme radi vođenja opštenarodnog rata.

Fizika se bavi disperzijom na svoj jedinstven način. Tako prema definiciji, disperzija svetlosti je zavisnost optičkih osobina jedne sredine od frekvencije svetlosti koja prolazi koz tu sredinu, odnosno zavisnost indeksa prelamanja te sredine od kružne frekvencije date svetlosti. Dalje pojašnjenje govori da se kriva koja pokazuje tu zavisnost naziva kriva dispersije. Disperzija se, s obzirom na to, deli na normalnu disperziju i anomalnu disperziju.

Nastanak duge isto je vezano za spektar duginih boja (Njutnov ogled). Kada se svetlost prelomi kroz prizmu na zaklonu se dobija spektar duginih boja. Crvena i ljubičasta svetlost, tj. njihove boje su granične boje disperzionog spektra. Dok se ugao između njihovih pravaca naziva disperzioni ugao, koji se označava sa slovom D.

Share.

Leave A Reply