Aneksija

0

Aneksija

Šta znači reč aneksija

Specifična vrsta prisvajanja naziva se aneksija.

Izraz aneksija potiče od latinske reči annexus koja znači prilog ili dodatak, nastavak, tačnije sve što je dodato ili vezano za nešto. Sama reč nexus znači spajanje.

Prema definiciji aneksija je prisvajanje tuđe teritorije (neke oblasti ili poseda na zemji), ali u značenju promene i suverenosti nad tom teritorijom ili njenim delom.

Kad je teritorija anektirana to znači da na toj teritoriji više ne važe ugovori koje je ta država zaklučila pre aneksije, već samo ugovori koje je zaključila država koja je izvršila aneksiju. Po pitanju ugovora vezanih za zemljište drugačiji je princip, jer država koja vrši aneksiju nasleđuje imovinu ali i dugove prethodne države. Samo ukoliko se radi o aneksiji jednog dela države, dug se srazmerno deli na obe strane. Takođe, što se tiče državljanstva, stanovništvo gubi dotadašnje državljanstvo i stiče državljanstvo nove države. Ali i ovde može za stanovništvo postojati mogućnost izbora.

Posle Drugogo svetskog rata aneksija gotovo da se nije primenjivala. Kod nas je najpoznatija tzv. aneksiona kriza (1908-1909) kada je Austrougarska anektirala Bosnu i Hercegovinu, koju je proglasio car Franc Jozef 5. oktobra 1908. godine.

Zato i ne čudi što mnogi određuju pojam aneksije kao nasilno prisvajanje tuđe teritorije.

Reč anektirati može da se upotrebi i kroz šalu kada kažemo da ćemo nešto ukrasti ili prisvojiti.


Share.

Leave A Reply