Ekvidistanca

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ekvidistanca, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Vertikalno rastojanje između dve susedne osnovne izohipse naziva se ekvidistanca.

Ako do sada niste čuli za pojam ekvidistanca i ne znate koje je njegovo značenje, sada je prava prilika da se upoznate sa istim. Reč je o pojmu koji se veoma retko koristi na našim prostorima, a primenu ima uglavnom u topologiji i srodnim naučnim disciplinama.

Etimološki posmatrano sam termin ekvidistanca potiče iz latinskog jezika, preciznije od reči aequidistans, što znači jednako rastojanje, odnosno jednaka udaljenost.

U tom smislu ovaj pojam možemo koristiti da označimo jednaku udaljenost, odstojanje ili razmak između određenih stvari (npr. udaljenost od predmeta, od ljudi, od ideja i sl.)

Ekvidistanca je pojam koji se u topologiji koristi da označi vertikalno rastojanje izmeu dve susedne osnovne izohipse i u jednoj karti on predstavlja konstantnu vrednost. Vrednost koju ima ekvidistanca zavisiće od tipa terena koji je prikazan kartom.

Pa tako, ako je teren ravničarski i ima mali raspon visina, ekvidistanca će biti manja kako bi se što verodostojnije prikazao izgled reljefa. Naravno u slučajevima kada je teren brdovit i ima veliki raspon visina, ekvidistanca će biti veća kako karta ne bi bila opterećanja.

Bitno je istaći da će vrednost ekvidistance zavisiti i od razmere karte, pa tako će njena vrednost biti manja na kartama krupnije razmere i obrnuto.

Share.