Validacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je validacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Posupak utvrđivanja ili proveravanja valjanosti nekog mernog instrumenta naziva se validacija.

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujete za pojam validacija, a da li znate koje je njegovo značenje? Ako niste sigurni šta ovaj pojam označava, došli ste na pravo mesto.

Etimologija nas uči da je sam termin validacija potekao iz latinskog jezika, od reči valere, što znači jak, krepak, snažan. Validacija se definiše kao postupak utvrđivanja ili proveravanja valjanosti nekog mernog instrumeta. Reč je o različitoj vrsti anketa, testova, upitnika, skala i tome slično.

Validacija zapravo treba da nam pokaže da li određeni podaci predstavljaju ono što kažu da predstavljaju.

Postoji unutrašnja, spoljašnja i unakrsna validacija.

U pravnim naukama, vallidacija predstavlja priznanje pravne važnosti nekog akta, njegovo overavanje, potvrđivanje, odnosno pravnu punovažnot. Drugim rečima, validacija treba da da odgovore da li je nešto zasnovano na istini, činjenicama ili zakonu.

Bitno je napraviti razliku između pojma validacija i pojma verifikacija, jer u svakodnevnoj komunikaciji na našim prostorima često dolazi do mešanja ova dva pojma.

Naime, verifikacija predstavlja proces dokazivanja neke tvrdnje, hipoteze ili istine. Dakle, reč je o dokazivanju verodostojnosti neke isprave ili izjave nasuprot validaciji koja podrazumeva proveravanje valjanosti nekog mernog intrumenta.

Share.