Podrivanje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je podrivanje? Šta znači podrivati zemlju?

Podrivanje je termin kojim se opisuju delatnosti koje za cilj imaju uništenje neke države ili radikalnu promenu njenog političkog poretka. U poljoprivredi ovaj termin se koristi za obradu zemljišta koje je veoma suvo i zbijeno.

Pojam podrivanje nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji na našim prostorima, te se nemojte čuditi ako se do sada niste susreli sa njim i ne znate koje je njegovo značenje.

Podrivanje predstavlja termin kojim se opisuju delatnosti koje za cilj imaju uništenje neke države ili radikalnu promenu njenog političkog poretka. U tom smislu pojam podrivanje možemo posmatrati u užem i širem smislu.

U širem smislu, ovaj pojam označava sve aktivnosti koje za cilj imaju radikalnu promenu morala, religije ili vodećih kulturnih normi u jednom društvu.

Podrivanje u užem smislu podrazumeva da su sve aktivnosti usmerene ka radikalnoj promeni morala obavljanju u tajnosti. Odnosno ovde je reč o kršenju zakona, što za posledicu ima opasnost po sigurnost građana određene države.

U poljoprivredi, podrivanje je izraz koji se koristi za obradu zemljišta koje je veoma suvo i zbijeno. Ono ima za zadatak da smanji zbijenost zemljišta. To se pre svega radi tako što se povećava dubina obrada zemljišta čime se ne samo da se razbija površinski zbijeni sloj, već i sloj ispod njega.

Share.