Sintagma

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to sintagma? Znate li tačno značenje navedenog pojma?

Uređena grupa reči spojena u jednu pojmovnu celinu, koja ima jednu službu u rečenici naziva se sintagma.

Sa pojmom sintagma srećemo se još u osnovnoj školi, te verujem da je većina ljudi upoznata sa značenjem navedenog pojma. Ako ste pak zaboravili šta označava ovaj pojam, sada je idealna prillika da se podsetite.

Etimologija nas uči da je sam termin sintaksa potekao iz grčkog jezika od reči syn što znači zajedno i reči tássein u značenju složiti. Sintagma označava uređenu grupu reči spojenu u jednu pojmovnu celinu koja ima jednu službu u rečenici.

Sintagma se sastoji od jednog galvnog člana i najmanje jednog zavisnog člana, koji ima službu artibuta i bliže određuje značenje glavnog člana. Bitno je istaći da zavisnih članova u jednoj sintagmi može biti više.

Glavni član u rečenici se određuje tako što se izostavi neka reč,  pa se potom proveri da li rečenica ima smisao bez njen. Ako ima, reč je o zavisnom članu, ali ako bez te reči rečenica gubi smisao, onda je reč o glavnom članu sintagme. Glavni član predstavlja leskičko jezgro zato što se za nejga vezuju zavisni članovi i zato što se prema njegovoj vrsti određuje i vrsta sintagme.

Primera radi u rečenci “Najveći američki bioskop je renoviran”, sintagmu čine “najveći američki bioskop”, glavni član ove sintagme je bioskop, a zavisni članovi su najveći američki.

Zavisno od toga kojoj vrsti reči pripada glavni član sintagme se dele na imeničke, pridevske, priloške i glagolske.

Share.