Akustika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je akustika? A šta znači kada kažemo da je nešto akustično?

Grana fizike koja se bavi proučavanjem zvuka naziva se akustika.

Verovatno ste do sada bili u prilici da se susretnete sa terminom akustika koji se relativno često spominje na našim prostorima. A da li znate koje značenje ima ova reč?

Etimologija nas uči da je sam pojam akustika potekao od grčke reči ἀϰουστıϰός (akustikos) u značenju slušam, slušni, ako čujem. Akustika se definiše kao grana fizike koja se bavi proučavanjem zvuka, kako pojave tako i nastanka.

Akustika proučava sve vezano za zvuk, od njegovog nastanka, preko kretanja zvuka, njegovih osobina, pa sve do prijema.

Jedna od podela akustike jeste na opštu i primenjenu. Akustiku takođe možemo podeliti na elektroakustiku, hidroakustiku, fiziološku, arhitektonsku, muzičku i arhitektonsku akustiku.

Bitno je istaći da akustika nije zasnovana samo na fizičkim i matematičkim zakonitostima, budući da zvuk nije isključivo fizička pojava, već je istovremeno i psihička senzacija. Zboga toga akustika je veoma složena naučna discipina, koja pore fizike uključuje i fiziologiju i psihofiziku.

Ako za neku prostoriju, na primer salu kažemo da je akustična, to znači da poseduje osobinu koja joj omogućava da prenosi zvuk.

Zvuk nastaje kao posledica poremetanja untrašnjeg ravnotežnog stanja čestica kod elastične materije zbog spoljašnje sile. Zbog dejstva te sile dolazi do oscilatorne promene stanja čestica, koje se prenosi na okolni medijum. Telo potom naizmenično sabija i razređuje materiju oko sebe čime nastaju zvučni talasi.

Kao što svi znamo, zvuk ima važno mesto u ljudskom životu, a pojam kvaliteta čovekovog okruženja ima i svoju akustičnu dimenziju, koja je određena fiziološkim i estetskim zahtevima njegovog čula sluha. Upravo u tome i leži ogroman značaj koji ima akustika.

Share.