Judikatura

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je judikatura? Koje značenje ima ovaj pojam i gde se sve upotrebljava?

Judikatura je latinska reč za pravosuđe.

Ako znate šta znači pojam judikatura svaka Vam čast! Naima, ovaj pojam se nešto ređe koristi na našim prostorima što je uslovilo da veoma mali broj ljudi zna njegovo značenje.

Etimologija nas uči da je sam termin judikatura potekao iz latinskog jezika, od glagola judicare u značenju suditi. Shodno tome logično je zaključiti da judikatura označava pravosuđe.

Judikatura predstavlja naziv za ukupnost tela pravnog sistema i njihove delatnosti. Ona se u užem smislu odnosi samo na aktivnosti suda i državnog tužioca, dok se u širem smislu odnosi na aktivnosti svih sudova i svih drugih tela koja primenjuju pravo.

Sektor koji je nadležan za sprovođenje judikature između ostalog vrši nadzor nad radom Državnog pravobranilaštva, ali i nadzor drugih pravosudnih organa, predlaže mere za unapređenje rada pravosudnih organa, vrši poslove koji se odnose na pravosudne profesije i prati rad u pravosudnim organima.

Share.