Sociologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je sociologija? Šta znači kada kažemo da je neko sociolog, a šta znači izraz “savremena sociologija”?

Sociologija je opšta i osnovna nauka o društvu, koja podrazumeva i izučavanje različitih društvenih odnosa, društvenih interakcija i njihov kulturološki aspekt.

Verujem da su svi upoznati sa značenjem pojma socijologija, koji se relativno često koristi na našim prostorima. Svi oni koji su na neki način izučavali sociologiju znaju koliko je ona kompleksna naučna disciplina.

Etimologija nas uči da je sam termin sociologija skovao Ogist Kont kombinovanjem latinske reči societas u značenju društvo sa starogrčkom reči λόγος, što znači nauka. Ogist je tada u svom “Kursu pozitivne filozofije” definisao sociologiju kao nauku koja ima zadatak da izučava društvo u celini, te je podelio na socijalnu statistiku i socijalnu dinamiku.

Bitno je istaći da se misao o izučavanju društva javlja mnogo pre same sociologije, pa tako preteče ove nauke se mogu pratiti još od antičke epohe. Ipak kao samostalna naučna disciplina, sociologija se javlja tek početkom 19-og veka, a do tada su društvo proučavale biologija i druge prirodne nauke.

Po definiciji, sociologija je opšta i osnovna nauka o društvu, koja koristi razne metode empirijskog istraživanja, simboličke interpretacije i kritičke analize kako bi razvila sistematsko značnje o društvenim aktivnostima, često sa ciljem primene ovog znanja radi dostizanja društvenog blagostanja.

Blisko je povezana sa drugim društvenim naukama, i dok ona njima pruža teorijski i metodološki okvir za izučavanje oblasti društvenih stvarnosti, one njoj pružaju ogroman iskustveni materijal do kojeg su došle.

Osoba koja se bavi sociologijom naziva se sociolog.

Poslednjih godina često se koristi izraz “savremena sociologija” koji se može posmatrati u nekoliko aspekata: vremenskom, vrednosnom, istorijskom i teorijskom. Vremenska dimenzija uključuje period koji je blizak trenutku kada govornik koristi pojam savremeni, koji sa druge strane podrazumeva vreme i prostor u kome većina aktera deluje zajedno. Reč savremena takođe znači i biti u korak sa vremenom, jer je poznato da se društvo stalno menja, razvija, konstituiše ili razara.

Može se reći da savremena sociologija za razliku od “samo sociologije” obuhvata period od poslednjih 30 do 40 godina. Primera radi, ako ovaj tekst čitate u drugoj deceniji 21-og veka, savremena sociologija će obuhvatati period poslednje dve decenije 20-og i prve dve decenije 21-og veka.

Share.