Redaktor

Pinterest LinkedIn Tumblr +

redaktor

Šta znači redaktor?

Svojevrsni oblik urednika naziva se redaktor.

Etimologija kaže da izraz redaktor potiče od latinske reči redactor koja može imati dva značenja. Tako da je redaktor ili urednik, odnosno lice koje rukovodi izdavanjem materijala za štampanje i utvrđuje njihovu sadržinu ili lice koje sređuje, priprema i rediguje neki tekst za štampu i time daje izdanju konačan oblik.

Najlakše je ulogu redaktora objasniti kroz prevodilačke poslove. Naime, prevodilac po završetku prevođenja mora obavezno pregledati i proveriti svoj prevod. To podrazumeva da on mora proveriti da li je nešto propušteno ili suvišno dodato i da li je klijent zadovoljan. Tako da usluga prevođenja nije samo prevesti tekst već ga i stilski i terminološki uklopiti u pravi kontekst kao i obaviti svu lektorsku korekturu i proveru. A lektura znači da se izbace sve gramatičke i pravopisne greške. Prema tome proces lekture obuhvata jezičku redakturu, recenziju i korekturu.

Za posao jezičkog redaktora zadužena je osoba koja nije prevodila tekst, ali je stručno osposobljena za gramatičku i pravopisnu korekturu. Jezički redaktor je zadužen za obradu specifičnu teksta. Naime on proverava da li je tekst prikladan za štampanje tako da upoređuje polazni (početni) tekst sa ciljnim (završnim) tekstom, te obraća pažnju na terminologiju, stil, registar i ceo tekst.

Jezički redaktori nisu autori ni prevodioci jer je redaktura posao koji se mora odvojiti posebno od ostalih. To su najčešće osobe koje imaju i lingvističke i prevodilačke kompetencije, ali moraju biti upoznate i sa istraživanjem, pronalaženjem i obradom informacija, te da poznaju i kulturno okruženje polaznog i ciljnog jezika.

Share.