Diferencirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Diferencirati

Šta znači diferencirati?

Rašćlanjavanje, odnosno pravljenje razlika između nečeg istovrsnog naziva se diferencirati.

Ako ste čuli za pojam diferencirati, a niste znali šta on znači sada je prava prilika da saznate koje je njegovo značenje.

Pojam diferencirati nastao je od latinske reči differre koja ima značenje razlikovati se, biti drugačiji. Ovaj izraz koristimo u situacijama kada odbajamo i klasifikujemo istorodne stvari, odnosno raščlanjavanjem ih na više delova. Shodno tome glagol diferencirati koristićemo kada želimo istorodne proizvode da grupišemo u manje grupe. Tipa u okviru određenog preduzeća možemo diferencirati proizvode na one od plastike, metala i drveta. Ili na primer na one prizvode bez veštačkih aditiva i one bez njega.

U matematici diferencirati odnosi se na pronalaženje izvoda u matematičkoj analizi.

U biologiji diferenciranje predstavlja proces u toku ontogenetskog razvića kojim se ćelije ili njihove grupe menjaju fiziološki i morfološki čime se one specijalizuju za obavljanje određenih funkcija. Ovaj prosec se dešava isključivo u živim sistemima i njime se postiže raznovrsnog oblika, strukture i funkcije.

Postoji još i planetarna diferencijacija koja predstavlja proces koji se dogodio za vreme formiranja planete zemlje, tj. njene kore i u kojem su teži elementi potonuli sve do središta zemlje, a lakši elementi skupili su se uz površinu tj. zemljinu koru.

Share.