Dijahronija

0

Dijahronija

Jedna od retkih profesija, za koju ste možda samo čuli kroz neke naučne teme i debate, jeste profesija zvana saradnik za užu naučnu oblast – dijahronija srpskog jezika.

I kod ovog pojam ima različitih definicija ali se uglavnom svode na istu suštinu, a to je istorija, prikaz kroz vreme.

Pojam dijahronija potiče od grčke reči diá i znači kroz i reči chrónos koja znači vreme. Prema lingvističkom tumačenju odnosi se na istoriju jezika, tačnije prikazuje razvitak nekog jezika u različitim periodima.

Postoji takozvana dijahronična lingvistika kao pravac u nauci o jeziku čiji su metodi ispitivanja usmereni na istoriju jezika, odnosno na ispitivaje uzastopnih jezičkih pojava.

Jedna od definicija kaže da dijahronija znači raznovrsnost ili zbivanje nekih pojava u različito vreme.

Samo proučavanje lingvistike ili jezika se može podeliti na: sinhronijsku i dijahronijsku lingvistiku. Zato je pri analizi jezika bitno razlikovati dijahronični i sinhronični tip proučavanje.

Može se reči i da je dijahronična ustvari dinamična lingvistika jer proučava istoriju jezika, a opis jezičkog stanja data je sinhroničnoj, odnosno statičkoj lingvistici.

Sinhronija znači jezičko stanje u datom trenutku, dok dijahronija predstavlja jezičku evoluciju.

Takođe treba napomenuti, da osim kada su u pitanju ruske lingvističke škole, može se slobodno konstatovati da je celokupna savremena lingvistika zapravo sinhronijska.


Share.

Leave A Reply