Bonifikacija

0

Bonifikacija

Šta znači bonifikacija?

Svojevrsna naknada odštete naziva se bonifikacija.

Svakome se desi da pri kupovini primeti da je roba koju želi da kupi oštećena ili sa nekom greškom, tada se u većini slučajeva cena smanjuje u zavisnosti od veličine oštećenja.

Izraz bonifikacija potiče od latinske reči bonificatio u značenju naknada ili odšteta, odnosno popust u ceni.Tako da se pojam bonifikacija može koristiti kao sinonim za popust na ugovorenu svotu, ali za i naknadu, popust ii odštetu koja se odobrava za delimično oštećenu ili nekvalitetnu robu.

Bankarski svet poznaje ovaj pojam kao posredničku proviziju koja se bankama plaća na ime plasmana preuzetih na ime plasmana preuzetih novoemitovanih hartija od vrednosti. Ekonomskim jezikom rečeno plaća se po pravilu, samo onda kada su hartije od vrednosti preuzete radi fiksnog investiranja, zbog čega se za njihovu dalju prodaju određuje rok. Visina bonifikacije određuje se sporazumom između stranaka što se naziva sporazum o bonifikaciji.

U ekonomiji, bonifikacija je, prema definiciji, odobrenje koje prodavalac daje kupcu u apsolutnom ili relativnom izrazu (izraženom u procentima) od vrijednosti prodane robe, izvršene usluge ili plaćanja, i to samo kada je reč o utvrđenoj manjkavosti na kvaliteti, kvantiteti i izgledu robe, ili usluge koja je isplaćena ili pogrešno obračunata u financijskim transakcijama.

Bonifikacija može predstavljati sredstvo za korigovanje cena, ali može značiti i određenu vrstu premije ili specifične nagrade koju prodavac dozvoljava kupcu. Na primer, bonifikacija koja se odobrava zbog ostvarenog većeg prometa od ugovorenog naziva se prometna bonifikacija.


Share.

Leave A Reply