Paragraf

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Paragraf

Sećate li se možda da ste tokom školovana uvek pri pisanju ili kucanju nekog teksta akcentovali kad je novi red, pasus, novi odeljak, a možda vam posao zahteva da to radite i danas.

Etimologija kaže da izraz paragraf potiče od grčke reči parágraphos u značenju linija. Prve upotrebe ovog pojma bile su da označi crtu sa strane sa tačkom iznad nje radi obeležavanja delova hora u tagediji ili staroj komediji.

Danas se pojam paragraf upotrebljava kao sinonim za odeljak nekog teksta koji govori samo o jednoj stvari ili razvija samo jednu misao. Takođe, može se upotrebljavati i da označi neki član u zakonu, uredbi ili pravilniku.

Koristi se i izraz paragrafirati što znači deliti na odseke ili odeljke, odnosno obeležiti odeljke nekog teksta posebnim znacima, takozvanim paragrafima. Znak kojim se obeležava takav odeljak je §.

Paragraf se često sreće u kompijuterskim programima za kucanje teksta. Tako da je u ovom kontekstu paragraf ili pasus tekst ograničen tipkom “enter” na tastaturi. Može da bude ceo tekst, a može da bude i samo jedan znak ograničen između dva pritisnuta tastera “enter”.

Prema definiciji paragraf je samostalna jedinica neke analize u pisanoj formi koja je u korelaciji sa datom temom, idejom, određenim pojmom ili autorom. Početak paragrafa je uvek u novom redu, a završetak takav da ne prelazi u novi pasus.

Share.

Leave A Reply