Sektor

0

Sektor

Kod nas se pojam sektor najviše upotrebljava radi lakšeg organizovanja poslova, što znači najjednostavnije rečeno prilikom klasifikacije poslova u privredi.

Reč sektor vodi poreklo od latinske reči sector i označava neki isečak, pripadajući deo nečega.

U geometriji sektor može biti deo kruga između luka i dva poluprečnika koja su povučena iz središta do krajeva tog luka.

Dalje u vojnoj terminologiji, sektor označava odsek ili deo borbene ili utvrđene linije. Zatim pojam sektor ima svoju upotrebu i značenje i u privredi, pa znači oblast proizvodnje gde se proizvodi na način koji je karakterističan za datu oblast. Tako imamo podelu na: državni sektor, privatni i zadružni sektor.

To bi u stvari značilo podelu na privatni biznis, kakav danas uveliko poznajemo i na državne firme, koje sve manje postoje jer su se privatizovale.

Postoje u ekonomiji i takozvana privatno-državna partnerstva. U takvim partnerstvima privatni i državni sektor sarađuju, tako što potpomažu jedan drugog zarad obostrane dobiti i profita, kako po celokupno društvo, tj.državu tako i za tog privatnog partnera. Na žalost, u ne razvijenim zemljama posebno, takva preduzeća nisu česta, a trebala bi biti.


Share.

Leave A Reply