Akvizicija

0

Akvizicija

Ako jedno preduzeće kupuje drugo preduzeće, preuzimajući vlasništvo nad njim ili stiče kontrolu na njenim akcijama, onda govorimo o akviziciji.

Latinska reč acquisitio označava tekovinu, stečeno dobro, sticanje, nabavljanje.

U ekonomiji akvizicija predstavlja poslovnu kombinaciju u kojoj imamo akvizitera-preduzeće koje kupuje i akvizitiranog- preduzeće ili kompanija koja postaje deo druge kompanije ili nastavlja da posluje kao odvojeni entitet ali pod kontrolom matične kompanije.

Kako ekonomisti pojašnjavaju, akviziter stiče kontrolu nad neto imovinom, kao i nad operacijama drugog akvizitiranog preduzeća (koje je kupljeno), a u zamenu za neki transfer koji može biti u obliku imovine ili preuzimanje obaveza.

Akviziter po definiciji je ovlašćeno lice koje, uz platu ili procenat, prikuplja narudžbine za robu i mušterije, dok je akvizitor je čovek koji nešto nabavlja koji zarađuje ili stiče.

Akvizicija može biti prijateljska i neprijateljska.

Prijateljska akvizicija jeste obostrana želja dve ili više kompanija za akvizicijom. Neprijateljsko preuzimanje znači napad jedne kompanije na većinski udeo u vlasništvu druge kompanije. Dok napadnuta kompanija može da se brani različitim strategijama.

Kao zaključak moglo bi se reći da je akvizicija poslovna kombinacija između dve ili više kompanija, sa njihovim različitim međusobnim odnosom: da se te kompanije spajaju u jednu ili da jedna kompanija (preduzeće) stiče većinski deo udela u vlasništvu te druge kompanije kupovinom njene imovine, akcija ili udruživanjem vlasničkih interesa.


Share.

Leave A Reply