Emancipacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Emancipacija

Emancipacija je reč latinskog porekla i označava oslobođenje od položaja zavisnosti i sticanje slobode i samostalnosti. Može da se odnosi na pojedinca ili na čitavu društvenu grupu. Predstavlja sticanje etičke, rasne, verske ili polne nezavisnosti. Mnogo puta ste čuli za emancipaciju žena, pri čemu se ne misli samo da dobijanje prava glasa, već i na izjednačavanje žena sa muškarcima u oblasti obrazovanja i zapošljavanja. Rasna emancipacija, označava ne samo ukidanje ropstva, već i izjednačavanje različitih rasa ljudi za sve životne aspekte.

U najširem smislu, pojam emancipacija, se koristi kao sinonim za napredak u ideološkim, političkim i socijalnim aspektima društva.
U socijalnom radu označava postizanje nazavisnosti u odnosu na porodicu i društvenu sredinu, osamostaljenje dece od roditeljske brige, njihovu zrelost. Kod starih Rimljana emancipacija je označavala oslobađanje jednog člana porodice od vlasti starešine porodice.

Emancipacija predstavlja osnovnu odliku savremenog društenog uređenja jedne zemlje. Moderno društvo odlikuje emancipacija svih oblika i to, u krajnjoj liniji, oslikava moralnu svest jednog društva kome uvek treba da se teži.

Share.