Kompenzacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Komenzacija

Kompenzacija je reč koja se najčešće vezuje za ekonomiju. Kao ekonomski pojam, predstavlja najrasprostranjeniji oblik izmirivanja obaveze prema poveriocu za robu ili usluge. Kada dužnik postane poverilac svog poverioca, odnosno kada obostrano postoje potraživanja – stiče se osnov za konpenzaciju. Ona predstavlja efikasan način za ubrzanje platnog prometa I bezgotovinsko sredstvo za regulisanje novčanih obaveza. Treba napomenuti da postoje bileteralne I multilateralne (višestruke) kompenzacije, odnosno one sa više učesnika. Kompenzacija se pokreće kada jedna strana potpiše I overi Izjavu o kompenzaciji drugoj strani, odnosno drugim učesnicima u kompenzaciji.

Ipak, kompenzacija kao pojam u svakodnevnom životu, koristi se I za nadoknađivanje nekog telesnog, psihičkog ili društvenog nedostatka.

Share.

Leave A Reply