Frekvencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je frekvencija? Saznajte tačno značenje ovog pojma.

Frekvencija je termin koji označava učestalost, tj. češće ponavljanje.

Pojam frekvencija veoma je čest na našim prostorima. Prisutan je u brojnim naučnim disciplinama, dok se nešto ređe koristi u svakodnevnoj komunikaciji.

Etimološki posmatrano sam termin frekvencija potiče iz latinskog jezika, od reči frequentia u značenju mnoštvo. Frekvencija se definiše kao broj ponavljanja neke periodične pojave ili procesa u jedinici vremena.

Frekvencija je termin koji označava učestalost. Kod periodične promene neke veličine frekvencija označava broj punih oscilacija u jedinici vremena. Merna jedinica u Međunarodnom sistemu jedinica za frekvenciju je herc, a njena oznaka je Hz. Jedan herc predstavlja recipročnu sekundu i izražava se kao 1/s.

U matematici, frekvencija označava odnos između broja nastupanja nekog događaja i broja svih mogućih događaja (m/n). Meri se frekvenciometrom koji predstavlja uređaj koji radi na principu mehaničke rezonacije, električne rezonacije ili elektromehaničke rezonancije.

Frekvencijom se opisuju periodične pojave, kao što su kretanje po zatvorenim linijama, kretanje oko ravnotežnog položaja, promene vrednosti neke veličine oko ravnotežne vrednosti, širenje kretanja nekih svojstva ili valova i drugo.

Share.