Formalizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je formalizam?

Praksa ili doktrina koja se striktno pridržava propisanih ili tradicionalih forma, naziva se formalizam.

Pojam formalizam nije toliko čest u svakodnevnom govoru na našim prostorima, ali ima veliku primenu u brojnim naučnim disciplinama, zbog čega je poželjno da znate njegovo značenje.

Ako posmatramo sa etimološke strane, videćemo da je termin formalizam nastao od latinske reči forma, što znači oblik, izgled, lik, kalup, uzorak, model. U svom najopštijem značenju, formalizam predstavlja davanje prevelikog značaja formi, odnosno preterano polaganje na spoljašnu stranu, čime se zanemaruje sadržina.

Formalizam se definiše kao praksa ili doktorina koja se striktno pridržava propisanih ili tradicionalnih forma. Shodno navedenom, može se zaključiti da u religiji formalizam se odnosi na tendeciju da se u misli i praksu prebaci fokus sa apstraktnih, duhovnih, ličnih ili etičkih principa na spoljašnje forme koji otelovjuju datu religiju.

Formalizam je i preterana sitničavost u čuvanju formi u nekom poslu, ali i doslovno shvaćanje zakona, bez obzira na njihov smisao.

U filozofiji, formalizam se koristi da označi pravac koji polaže samo na formu, zanemarujući suštinu i sadržinu stvari. Prema tome, reč je o tome da su istine samo formalne, te da se zasnivaju na konvecijama ili defincijima.

U sociologiji, formalizam je nastao kao suprotna tendecija afirimisanim teorijskim pravcima koji su do tada usmeravali pažnju ka sadržini društvenih pojava. On ističe da druge nauke treba da se bave sadržinom, a sociologija formom i oblicima društvenih pojava.

U književnosti i likovnoj umetnosti, formalizam se definiše kao isticanje isključivo formalnih –stilskih elemenata, ali na taj način da se u isto vreme zanemaruje sadržaj i ideja dela.

Share.