Rehabilitacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je rehabilitacija? Šta znači rehabilitovati nekoga ili nešto?

Rehabilitacija označava ponovono uspostavljanje, vraćanje u ranije stanje, odnosno povratak ranije stečenih prava.

Interesatno je da veliki broj ima pogrešnu percepciju kada je značenje pojma rehabilitacija u pitanju. Naime, značenje ovog pojma je veoma kompleksno i ima široku primenu kako u svakodnevnom životu, tako i u medicini, politici, poljoprivredi i slično.

Sam termin rehabilitacija potiče iz novolatinskog jezika i pre svega se odnosi na oporavak, ozdravljenje ili ponovo uspostavljanje nečega. U svom najopštijem značenju rehabilitacija označava ponovo uspostavljanje, vraćanje u ranije stanje, odnosno povratak ranije stečenih prava.

Takođe, rehabilitacija se koristi za povraćaj izbugljenih prava, odnosno vraćanje dobrog glasa, ugleda, časti ili ranijeg poverenja.

Prema tome, ako kažemo da smo rehabilitovali određenu osobu to znači da smo je vratili u neko dobro stanje u kojem se nalazila, ali nekim svojim postupkom to stanje izgubla (vraćanje časti i ugleda).

U politici, rehabilitacija podrazumeva poces povratka u javni život osoba koje su pale u nemilost političkih elita.

U medicini se pre svega odnosi na oporavak, ozdravljenje, tj. povratak ranijeg zdravstvenog stanja posle preležane bolesti ili nakon izvršene operacije.

U socijalnom radu i psihologiji rehabilitacija je primena metoda psiho – fizičke i socijalne pomoći pojedincima sa bilo kojim hendikepom kako bi bili u mogućnosti da na najbolji način samostalno povrate izgubljene sposobnosti i uključe se u normalan život uprkos teškoćama koje imaju.

U kaznenom pravu, rehabilitacija je brisanje osude i prestanak njenih pravnih posledica, tako da se smatra da osuđeni nikada nije ni bio osuđen, odnosno on se potpuno briše iz kaznene evidencije.

Bitno je istaći da se rehabilitacija ne sprovodi samo na čoveku, već se može izvrštiti i na životinjama, predmetima i slično. Rehabilitovati se može sve što se može vratiti u neko pređašne, bolje stanje. Primera radi, rehabilitacija zemljišta podrazumeva proces vraćanja zemljišta u pređašnje stanje koje je imao pre promene, odnosno zagađenja ili uništenja.

Share.