Logopedija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je logopedija? Znate li tačno značenje ovog pojma? A da li znate šta znači logoped?

Logopedija je multudisciplinovana nauka koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikovanjem i tretmanom poremećaja ljudske komunikacije.

Verujem da svako od nas zna šta mucanje znači, a koliko ljudi zna kako se naziva grana medicina koja rešava ovaj problem? Ako mislite da je u pitanju logopedija – u pravu ste!

Etimološki posmatrano pojam logopedija predstavlja složenicu skovanu od grčkih reči logos, što znači reč i reči paideia u značenju odgoj. Logopedija se pre svega bavi prevencijom, otrkivanjem, dijagnostikovanjem i tretmanom poremećaja ljudske komunikacije.

Brojne su definicije logopedije, a svakako je najsadržajnija ona koju je dalo Evropsko Udruženje logopeda. Ono logopediju definiše kao multidisciplinovanu nauku koja se bavi prevencijom, otrkivanjem, dijagnostikovanjem i tretmanom poremećaja humane komunikacije, pod kojom se podrazumevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani sa produkcijom govora, percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije.

Dakle, logopedija ne rešava samo problem mucanja, odnosno govorne mane već se odnosi na sve oblike komunikacije, uključujući i one neverbalne.

Logoped je naziv za stručnjaka koji se bavi proučavanjem, dijagnostikovanjem i otklanjanjem poremećaja govora, jezika i glasa. Logoped sarađuje sa psiholozima, pedijatrima i neuropsihijatrima u kliničkoj praksi kako bi što bolje dijagnostikovao problem i odredio tok terapije. Takođe,  logopedi imaju usku saradnju sa profesorima, defektolozima, psiholozima i pedagozima.

U Srbiji zvanje logopeda stiče se sa završetkom studija Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, koje traju pet godina.

Share.