Provincija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to provincija?

Pokrajina ili oblast drugačije se naziva i provincija.

Da li ste čuli za pojam provincija? A znate li koje je njegovo značenje?

Posmatrajući etimologiju vidimo da izraz provincija potiče od latinske reči provincia, koja se najpre koristila da označi delove Republike, a nedugo zatim i da označi teritorije koje su Rimljani osvojili i pripojili Rimskom Carstvu.

provincija

Vremenom, ovaj pojam rašio se i van Rimskog Carstva i uglavnom je korišćen za teritorije koje su pripojene nekoj državi. U administrativnom smislu provincija je deo država koji ima elemente autonomne uprave, odnosno to je upravno područje sa određenom samoupravom.

U širem smislu reč provincija se koristila za sve oblasti koje su bile osvojene ili nasleđene. U katoličkoj crkvi provincija je označavala teritorijalnu oblast koja se nalazi u okviru jedne nadbiskupije, a data je na upravu nadbiskupu koji je zadužen za njeno vođenje.

Danas kada kažemo provincija mislimo na oblast ili pokrajinu. U žargonskom svakodnevnom govoru provincijom se često smatra selo ili neka druga ruralna sredina koja po tehnologiji ili nekom drugom segmentu zaostaje za urbanim sredinama.

Share.