Provincija

0

Šta je to provincija?

Pokrajina ili oblast drugačije se naziva i provincija.

Da li ste čuli za pojam provincija? A znate li koje je njegovo značenje?

Posmatrajući etimologiju vidimo da izraz provincija potiče od latinske reči provincia, koja se najpre koristila da označi delove Republike, a nedugo zatim i da označi teritorije koje su Rimljani osvojili i pripojili Rimskom Carstvu.

provincija

Vremenom, ovaj pojam rašio se i van Rimskog Carstva i uglavnom je korišćen za teritorije koje su pripojene nekoj državi. U administrativnom smislu provincija je deo država koji ima elemente autonomne uprave, odnosno to je upravno područje sa određenom samoupravom.

U širem smislu reč provincija se koristila za sve oblasti koje su bile osvojene ili nasleđene. U katoličkoj crkvi provincija je označavala teritorijalnu oblast koja se nalazi u okviru jedne nadbiskupije, a data je na upravu nadbiskupu koji je zadužen za njeno vođenje.

Danas kada kažemo provincija mislimo na oblast ili pokrajinu. U žargonskom svakodnevnom govoru provincijom se često smatra selo ili neka druga ruralna sredina koja po tehnologiji ili nekom drugom segmentu zaostaje za urbanim sredinama.


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply