Koncesija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kada čujemo da je na primer neki tunel ili autoput – predmet koncesije? Kakvo je značenje reči koncesija?

Koncesija je pravo na korišćenje određenog javnog ili nacionalnog dobra sa ciljem vršenja provredne delatnosti.

Pojam koncesija se odnosi konkretno na pravo koje se prodaje. Na osnovu tako stečenog prava, ostvaruje se zarada.

koncesija

Kao preduzetnička glavnica, objekt koncesije kupuje se pod posebnim uslovima pre početka korišćenja. Koncesija je oblast detaljno uređena zakonima i propisima pošto je obično reč o većem nacionalnom i državnom značaju.

Postoji više vrsta koncesija: Koncesije za javne namene odnose se na radio i TV frekvencije, potom na izgradnju autoputeva, pruga, mostova…

Koncesije koje se odnose na eksploataciju prirodnih resursa – eksploatacione koncesije u vezi su sa pravom na korišćenje na primer neke rude. Ipak, zakonom su neka dobra poput morskih pristranstava, obala, biljnog i životinjskog sveta striktno uređene ili je zabranjeno da budu predmet koncesije.

Postoje i uvozne i izvozne koncesije: Uvozne su vid ugovora kojim nadležno državno telo koncesionaru poverava ekskluzivno pravo uvoza deficitarne robe a izvozne su ugovori kojima državni organi  koncesionaru poveravaju ekskluzivno pravo izvoza strategijskih sirovina, i robe iz područja zabranjenog izvoza.

Share.