Refundirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Refundirati

Šta znači refundirati?

Svojevrsni oblik nadoknade naziva se refundacija.

Prema etimolozima izraz refundacija potiče od latinske reči refundere u značenju natrag vratiti. U našem govoru najviše se pojam refundacija koristi za naknadu ili povraćaj novca. Naknada sredstava nekom licu za podmirenje obaveza nekog drugog lica po bilo kom osnovu.

Na primer, lica koja imaju zdravstveno osiguranje, ukoliko zdravstvena ustanova ne može da pruži određenu zdravstvenu uslugu u roku od 30 dana osiguranici mogu da obave u drugoj ustanovi (na primer kod privatnog lekara) s tim što će im se troškovi refundirati u filijali zdravstvenog osiguranja ili u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. U svakom slučaju je neophodno da se iz zdravstvene ustanove uzme potvrda da se pregled ne može obaviti. U teoriji refundacija je moguća za zdravstvene usluge kao što su laboratorijske analize, rentgen, ultrazvučni i drugi pregledi, potom medicinska rehabilitacija i drugi specijalistički i dijagnostički pregledi. Ipak u prkasi ovaj sistem malo teže funkcioniše.

Takođe, pravo na refundaciju PDV-a imaju majke za kupovinu hrane i opreme za bebe. Pod tim se ne podrazumeva baš sve što koriste bebe već prvenstveno: mleko za bebe, kašice, zatim krevetac, kolica, stolica za hranjenje, sedište za kola, pelene i još po neke potrepštine za bebe. A pravo na refundaciju PDV-a se ostvaruje pismenim zahtevom na Obrascu RFNB-Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV i koji se podnosi organizacionoj jedinici Poreske uprave u svom mestu prebivališta.

Share.